Статут

На основу члана 40., и члана 55. став 3 тачка 1. и члана 181 Закона о спорту Републике Србије /Службени гласник Републике Србије број 10/2016. Од 08.02.2016. године и члана 29 Статута Рукометног клуба Обилић, Београд, Скупштина Рукометног клуба Обилић на седници одржаној 12.02.2017. године усвојила је

 

 

С  Т  А  Т  У  Т

Рукометног Клуба “Обилић”

 

 1. Опште одредбе

 

Рукометни клуб Обилић је следбеник и правни наследник Рукометног клуба Обилић основаног од стране Управног одбора Спортског друштва Обилић на седници од 04.04.1957. године у Београду.

 

Члан  1.

Рукометни Клуб “Обилић” (у даљем тексту: Клуб) је самостална, добровољна спортска организација основана ради остваривања спортске делатности у области рукометног спорта.

Клуб је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација, са статусом удружења грађана.

 

Члан  2.

Назив клуба је: Рукометни Клуб “Обилић”.

Скраћени назив Клуба је:  Р.К.“Обилић“.

Седиште Клуба је у:  ул. Господара Вучића  бр. 189, Београд.

 

Члан  3.

Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим Статутом.

 

Члан  4.

Клуб има печат округлог облика на којем су у спољном кругу ћирилицом исписани назив и седиште Клуба, а у средини утиснут знак Клуба.

Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Клуба и остављен простор за број и датум.

 

Члан  5.

Рад Клуба је јаван.

Јавност рада се обезбеђује одредбама овог Статута.

 

Члан  6.

Клуб је члан Рукометног савеза Београда, Спортског Друштва Обилић Спортског савеза Врачара.

Клуб се може одлуком Управног одбора учланити у одговарајуће савезе у области спорта.

Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја рукометног спорта, организује такмичења за која је надлежан, и остварује друге циљеве и задатке утврђене планом клуба и надлежног гранског савеза.

Организација и рад клуба уређује се Статутом клуба, у складу са спортским правилима клуба и надлежнго гранског савеза.

 

Члан  7.

Стручни рад у клубу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту у складу са Законом о спорту и правилима клуба и надлежног гранског савеза.

Спортски стручњаци из става 1 овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са Законом о спорту и општим актима клуба.

 

Члан  8.

Клуб се уписује у матичну евиденцију у складу са Законом о спорту.

Клуб води базичну евиденцију у складу са Законом о спорту и правилима Клуба.

 

 

 1. Забрана дискиминације

 

Члан  9.

Забрањена је, у складу са Законом, свака непосредна и посредан дискриминација лица у надлежности Клуба, с обзиром ла лично својство, статус, опредељење или уверење.

 

 

 1. 3. Чланови Клуба и њихова права, обавезе и одговорности

 

Члан  10.

Чланови Клуба су удружени спортисти и друга лица која на задовољавајући начин могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из статута Клуба. Чланови Клуба имају права и обавезе утрђене овим Статутом и другим спортским правилима и прописима.

Ступање у чланство је добровољно.

Чланови Клуба могу постати:

– сви наши држављани без обзира на године старости или пола,

– страни држављани у складу са Законом и прописима надлежног Рукометног савеза

  Србије, о чему одлуку доноси Управни одбор Клуба,

Чланови који приступе могу бити регистровани као такмичари код надлежног Савеза или своје чланство заснивати само као пријатељи или помажући чланови.

Клуб може имати и почасне чланове за чије чланство и статус у Клубу одлучује Управни одбор.

Члану Клуба издаје се чланска карта у коју се уносе лични подаци, а која служи као доказ за несметани приступ у просторије Клуба и вођење евиденције чланства.

 

Члан  11.

Захтев за пријем у чланство подноси се у писменој форми клубу.

Одлуку о пријему у чланство Клуба и престанку својства члана Клуба доноси Управни одбор Клуба већином од укупног броја чланова.

 

Члан  12.

Права и обавезе Чланова Клуба су да:

 1. У оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делатноси Клуба у циљу унапређења спорта.
 2. Непостедно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и друго.
 3. Иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања.
 4. Уредно плаћају Клубу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Клуба.
 5. У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух.
 6. Остварују увид у рад Клуба и његових органа.
 7. Учествују у утврђивању плана и програма Клуба.
 8. Испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба.
 9. Чувају спортски и друштвени углед Клуба.
 10. Извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба.
 11. Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба.
 12. Да учествује на такмичењима и другим манифестацијама.
 13. Да бирају и буду бирани у органе и тела Клуба.

 

Члан  13.

Члан Клуба може постати лице ако:

 1. Потпише приступницу
 2. Да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Клуба
 3. Уплати годишњу чланарину у висини утрвђеној одлуком Управног одбора.
 4. Има способности потребне за остваривање циљева и задатака Клуба.

 

Члан  14.

Члану Клуба се могу изрећи следеће дисциплинске мере: опомена, новчана казна и искључење из Клуба.

Члану Клуба који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у складу са законским прописима који уређују радне односе.

 

Члан  15.

Својство члана Клуба престаје:

 1. Смрћу члана
 2. На писмени захтев члана
 3. Одлуком надлежног органа Клуба
 4. Престанком рада Клуба

 

Члан  16.

Управни одбор Клуба доноси одлуку о престанку својства Члана Клуба када се утврди да Члан више не испуњава услове предвиђене Статутом, престане да испуњава услове за пријем у чланство прописане овим Статутом и то: својим активностима теже штети угледу Клуба, грубо наступа супротно интересима Клуба или одлукама органа Клуба, својим поступцима и радњама грубо или поновно крши Статут и друга акта Клуба.

На одлуку Управног одбора Клуба о престанку својства члана Клуба члан Клуба може поднети жалбу Скупштини Клуба. Одлука Скупштине Клуба по жалби је коначна.

 

Члан  17.

Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка својства члана Клуба.

Престанком својства члана Клуба престаје мандат Члана Клуба у органима и радним телима Клуба.

 

Члан  18.

Спортиста може у Клубу да се бави спортским активностима аматерски или професионално, у складу са спортским правилима.

Професионални спортиста је лице које се бави спортским активностима у виду занимања у оквиру Клуба.

 


Члан  19.

Клуб и спортиста могу закључити, у складу са Законом и спортским правилима, Уговор којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.

Професионални спортиста заснива са Клубом радни однос у складу са законом.

 

Члан  20.

Клуб у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичних евиденција.

 

Члан  21.

Спортиста је обавезан да се најмање двапута годишње подвргне утврђивању опште и посебне здравствене способности у складу са одлуком надлежног органа Клуба и спортским правилима.

 

Члан  22.

Спортиста несме да користи допинг, нити му стручна лица ангажована у Клубу смеју дати допинг, под претњом искључења из Клуба.

 

Члан  23.

Тренер или друго лице ангажовано у Клубу које спортисту изложи спортским активностима које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање чини тежу повреду својих обавеза за коју му се може изрећи мера искључења из клуба, односно престанка радног односа или раскида уговора.

 

 

 1. 4. Циљеви и задаци клуба

 

Члан  24.

Клуб обавља циљеве и задатке који су од знаЧаја за развој рукометног спорта и од користи за његове чланове а нарочито:

 1. Заступа заједничке интересе чланова Клуба пред општинским, градским и републичким државним органима и спортским органима и организацијама.
 2. Обезбеђује услове за развој врхунског спорта у спортским гранама које негује Клуб.
 3. Предузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљивања рукометног спорта и праћење и упознавање својих чланова са међународним искуствима у области рукометног спорта.
 4. Организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада.
 5. Ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима.
 6. Подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређивању рукометног спорта.
 7. Учествују у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су потребни Клубу.
 8. Поштује правила такмичења и друга правила која утврди грански савез (за првенствене, куп, међународне, репрезентативне и ревијалне наступе).
 9. Учествује у обезбеђивању и функционисању јединственог информационг система на нивоу гранског савеза.

 


Члан  25.

Клуб може ради постизања циљева и задатака предходним чланом Статута, основати привредно друштво, установу, агенцију или други Законом прописан облик организовања у земљи и иностранству, самостално или са другим правним или физичким лицима.

 

 

 1. 5. Органи Клуба

 

Члан  26.

Клубом управљају његови чланови преко својих представника у органима Клуба и облицима организовања у Клубу.

 

Члан  27.

Органи клуба су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Председник Клуба.

За Председника Клуба и чланове Управног и Надзорног одбора немогу бити лица за које постоји забрана из члана 33 став 2 Закона о спорту.

 

 1. Скупштина Клуба

Члан  28.

Скупштина је највиши орган Клуба.

Скупштину чине 21 члан и то: 11 чланова клуба, 8 активних играча и 2 ветерана.

Критеријуми за избор чланова Скупштине и Управног одбора утврђују се изборном одлуком – Критеријми за избор чланова Скупштине и Управног одбора, доноси Скупштина приликом сазивања изборне скупштине.

 

Члан  29.

Чланови Скупштине приликом доношења одлуке дужни су да уважавају интересе Клуба у целини.

 

Члан  30.

Скупштина Клуба:

а) доноси и усваја

 1. Статут Клуба
 2. Програм рада и развоја Клуба
 3. Усваја Финансијски извештај (завршни рачун) Клуба
 4. Кодексе и друга правила понашања
 5. Годишњи извештај о раду Клуба и његових органа
 6. Одлуку о отуђењу непокретности Клуба
 7. Одлуку о престанку рада Клуба
 8. Одлуку о ванредним правним лековима против одлука других органа Клуба
 9. Одлуку о промени намене спортског објекта којим Клуб располаже
 10. Одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом

б) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Клуба

ц) бира председника, чланове управног одбора и надзорног одбора Клуба

 

Члан  31.

Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње.

Скупштину сазива председник Скупштине.

Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна.

Изборна Скупштина се одржава сваке 4 године.

Ванредна Скупштина одржава се по потреби

Скупштина се обавезно сазива на захтев управног одбора, надзорног одбора или најмање једне трећине чланова скупштине уз назнаку предмета расправе.

Уколико председник Клуба не сазове скупштину по захтеву из става 2 овог Члана, скупштину може сазвати орган, односно они чланови скупштине који су њено сазивање тражили.

 

Члан  32.

Радом скупштине руководи председник Скупштине.

У току рада седнице скупштине води се записник који треба да садржи: број присутних чланова, дневни ред, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача. Записник потписује председник и записничар.

 

Члан  33.

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова, осим у случајевима када је Законом или овим Статутом другачије одређено.

Чланови Скупштине немогу бити чланови Надзорног одбора..

Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руку, осим ако, Скупштина већином потребном за рад и одлучивањем не одлучи да се гласање обави тајно.

Уколико при избору председника Клуба, председника Скупштине и чланова органа Клуба у првом кругу гласања није изабран председник Клуба, председник Скупштине, односно потребан број чланова, приступа се другом кругу гласања за све кандидате који нису имали довољан број гласова. Уколико ни у другом није изабран потребан број кандидовање се понавља.

 

Члан  34.

Рад Скупштине уређује се пословником.

 

 1. Управни одбор

Члан  35.

Управни одбор је орган управљања Клуба.

Управни одбор броји  9 ( девет ) чланова.

 

Члан  36.

Чланове Управног одбора бира Скупштина Клуба из реда истакнутих спортских и друштвених радника, спортских стручњака и спортиста, на предлог председника Клуба.

 

Члан  37.

Чланови управног одбора бирају се на време од 4 (четири) године и могу бити поново бирани.

 

Члан  38.

Мандат члана Управног одбора Клуба престаје пре истека времена на које је изабран:

 1. услед смрти;
 2. ако поднесе оставку;
 3. ако га опозове Скупштина Клуба због непридржавања статута и других општих аката, лошег рада или због нередовног и неоправданог присуствовања седницама Управног одбора Клуба.

 


Члан  39.

Надлежност Управног одбора:

 1. утврђује предлог статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина, предлог програма рада и усваја финансијски план Клуба;
 2. одлучује о оснивању привредног друштва, установа, агенција и др. од значаја за Клуб, односно о његовом гашењу;
 3. одлучује о стицању и престанку права чланства у Клубу;
 4. доноси општа акта Клуба чије доношење није у надложности Скупштине;
 5. утврђује програм спортске сарадње;
 6. именује и разрешава директора Клуба;
 7. бира представнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан;
 8. именује дисциплинску комисију;
 9. уређује унутрашњу организацију Клуба;
 10. одлучује о ангажовању стручњака у спорту у Клубу;
 11. одлучује са којим спортистима и тренерима ће Клуб закључити уговор и утврђује садржину тог уговора (висину накнаде за закључење уговора и накнаде за бављење спортским активностима, рок на који је уговор закључен, међусобне обавезе, услове и начин раскидања уговора и слично);
 12. одлучује о удруживању Клуба у друштва и савезе;
 13. одлучује о спортазумном раскиду уговора пре истека рока са спортистом, односно издавање исписнице спортисти и висини накнаде (обештећења) од стране спортисте или Клуба у који он прелази за превремен престанак уговора;
 14. одлучује о ценама улазница за спортске приредбе и другим накнадама које Клуб наплаћује;
 15. одлучује о организовању спортских приредби и манифестација на којим ће учествовати;
 16. именује стручне штабове и шефове стручних штабова такмичарских екипа;
 17. одлучује о називу под којим ће Клуб наступати у такмичарској сезони;
 18. врши друге послове из делатности Клуба који су му статутом стављени у надлежност или који нису у делокругу скупштине Клуба;

 

Члан  40.

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби, а које сазива председник.

Рад управног одбора уређује се пословником.

 

Члан  41.

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.

 

 1. Надзорни одбор

Члан  42.

Надзорни одбор Клуба је Надзорни орган Клуба који врши контролу спровођења Статута, и других општин аката, контролу материјално финансијског пословања и надзор над законитошћу рада органа Клуба.

Надзорни одбор броји три члана које бира Скупштина Клуба из реда својих чланова.

Надзорни одбор бира из свог састава председника надзорног одбора.

Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај по питањима из свог делокруга, приликом усвајања Извештаја о раду.

 

Члан  43.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова надзорног одбора.

Рад надзорног одбора уређује се пословником.

Извештај о раду из свог делокруга подноси једанпут годишње Скупштини а најмање два пута годишње управном одбору Клуба.

 

 1. Председник Клуба

Члан  44.

Председника Клуба бира Скупштина Клуба из реда истакнутих спортских радника и спортиста на предлог управног одбора Клуба или најмање 10 (десет) чланова Клуба.

Председник Клуба се бира на време од 4 ( четири ) година и може бити поново биран на исту функцију.

 

Члан  45.

Председник Клуба:

 1. руководи радом Клуба и законити је заступник;
 2. заступа и представља Клуб у имовинским и другим правним пословима и наредбодавац је за извршење финансијког плана Клуба;
 3. именује и разрешава секретара Клуба;
 4. организује, усмерава и врши кординацију свих органа у Клубу, и успортавља сарадњу са надлежним државним и спортским организацијама;
 5. одобрава службена путовања у земљи и издаје решење за службено путовање у иностранство;
 6. одређена овлашћења може пренети на секретара Клуба;

 

Члан  46.

Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба.

 

 1. Председник Скупштине

Члан  47.

Скупштина има председника и потпредседника.

Председника Скупштине бира Скупштина Клуба из реда истакнутих спортиста и спортских стручњака на предлог Управног одбора или најмање 10 чланова Клуба.

Председнику Скупштине помаже у раду потпредседник Скупштине.

Потпредседника Скупштине бира Скупштина на предлог председника Скупштине.

Потпредседник замењује председника у одсуству.

Председник Скупштине и потпредседник Скупштине бирају се на време од четири године и могу бити поново бирани на исту функцију.

Председник и потпредседник Скупштине за свој рад одговарају Скупштини Клуба.

Председнику и потпредседнику Скупштине престаје функција пре истека времена на коју је изабран:

 1. услед смрти;
 2. ако поднесе оставку;
 3. ако га опозове Скупштина Клуба због непридржавања статута и других општих аката, лошег рада или због нередовног и неоправданог присуствовања седницама Управног одбора Клуба.

 

Члан  48.

Надлежност председника Скупштине:

 1. представља Клуб,
 2. усклађује активност органа Клуба,
 3. утврђује предлог општих аката и одлука које доноси Управни одбор Клуба,
 4. потписник је свих општих и појединачних аката које доноси Скупштина Клуба,
 5. руководи радом Скупштине (сазива седнице, председава, предлаже дневни ред и др.),
 6. у сарадњи са секретаром Клуба прати спровођења одлуке Управног одбора и Скупштине,
 7. врши све друге послове утврђене овим Статутом и остале послове предвиђене Пословником о раду као и послове које му повери Скупштина.

 

Секретар Клуба

Члан  49.

Секретар Клуба се именује на одређено време и може бити поново именован на ту функцију.

 

Члан  50.

Секретар Клуба:

 1. организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и предузима мере за унапређење тих послова;
 2. стара се о припремама седница органа Клуба и о извршењу одлука тих органа и свих административних послова;
 3. обавља послове које на њега пренесе председник Клуба;
 4. одговара за законитост рада Клуба;
 5. обавља и друге послове у складу са статутом и другим општим актима.

 

Члан  51.

Секретар Клуба је за свој рад одговоран председнику Клуба.

Скупштина и управни одбор неможе разрешити секретара његове функције због преузимања мера усмерених на обезбеђење законитости Клуба.

 

Одговорност чланова управе Клуба

Члан  52.

Чланови Управног одбора одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу ако је одлука донесена с намером и непажњом да се штета проузрокује.

Чланови из става 1 овог Члана несносе одговорност ако издвоје своје мишљење у записник.

 

Члан  53.

Чланови надзорног одбора одговорни су Клубу за штету коју у вршењу овлашћења проузрокују намерно или грубо непажњом.

Чланови надзорног одбора могу бити одговорни за штету проузроковану одлуком Чланова управног одбора, ако су за ту одлуку знали или морали знати, а о томе нису обавестили Скупштину Клуба.

 

 

 1. 6. Сарадња

 

Члан  54.

Клуб изражава заједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским организацијама, друштвима и савезима, и у том циљу сарађује са њима.

У остваривању својих циљева Клуб сарађује и са организацијама за обављање спортске делатности, државним органима и организацијама и другим заинтересованим организацијама и појединцима.

 

 


 1. 7. Финансирање и срества за рад Клуба

 

Члан  55.

Средства за рад стичу се од: доприноса (чланарине) чланова, накнаде за услуге, накнаде од обављања делатности, сопствених прихода привредних друштава и других привредних организација, прилога донатора и спонзора, давање из буџета и других извора.

 

Члан  56.

Клуб може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са законом.

Клуб може стицати приходе и од обављања појединих делатности (информисање и издаваштво, угоститељство, туризам, организовања приредби, обучавања појединаца и слично) када је то законом који ту делатност регулише допушта.

Делатност из става 2 овог Члана региструју се у надлежном суду када је то прописано законом који ту делатност регулише.

 

Члан  57.

Материјално финансијско пословање и евиденција средстава Клуба уређује се посебним општим актом Клуба.

 

Члан  58.

Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дата на коришћење.

Клуб може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним законом о спорту.

Клуб може објекте и средства којима располаже, односно користи дати на коришћење Члановима Клуба, под условима утврђеним одлуком управног одбора.

 

 

 1. 8. Јавност рада

 

Члан   59.

Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у Клубу, давањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима обавештавања.

Клуб може имати своје гласило чији садржај и назив утврђује Управни одбор.

Ставове Клуба односно њених органа и тела могу да износе и заступају само изабрани функционери клуба који дају информације и податке одговарају за њихову тачност.

 

 

 1. Општи акти Клуба

 

Члан  60.

Општи акти клуба су: статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

 

Члан 61.

Иницијативу за доношење општих аката из надлежности управног одбора клуба могу дати Надзорни одбор, председник Клуба и најмање 5 (пет) чланова Клуба.

 

Члан 62.

Општи акти Клуба ступају на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања.

Општи акти Клуба морају бити у сагласности са статутом Клуба и надлежног гранског савеза.

 

 

 1. 10. Књига чланова и друге евиденције

 

Члан  63.

Клуб води евиденцију својих чланова (књигу чланова и друге базичне евиденције), спортских објеката, врхунских спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о спорту.

Чланови су дужни да се упишу у матичну евиденцију у складу са Законом о спорту.

Одлуке органа Клуба и чланова Клуба обавезно се уносе у Књигу одлука коју воде ти органи.

 

Члан 64.

Клуб се уписује у матичне евиденције које води Агенција за привредне регистре.

 

Члан 65.

Спортски стручњаци ангажовани у Клубу обавезни су да воде евиденције о свом стручном раду на начин одређен одлуком надлежног органа Клуба.

 

Члан 66.

У Клубу се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и планови стручног рада.

Начин израде планова одређује Управни одбор Клуба

 

 

 1. 11. Решавање спорова

 

Члан 67.

Спорове између Клуба и чланова Клуба решавају надлежни органи у Клубу и надлежни органи савеза.

Органи Клуба и чланови Клуба су дужни да изврше одлуку надлежног органа савеза.

Уколико се не нађе решење унутар Клуба, за мирно решавање спорова надлежан је стални Арбитражни суд при Спортском савезу Србије.

 

 1. 12. Престанак рада

 

Члан 68.

Клуб престаје са радом у складу са законом.

Одлуку о престанку рада Клба доноси Скупштина Клуба када се 2/3 укупног броја редовних чланова Клубова писменим путем изјасни за престанак рада Клуба.

 

Члан 69.

У случају престанка рада, имовина Клуба прелази у власништво организације која преузима његову функцију или у власништво Спортског Друштва Обилић.

 

 

 1. 13. Прелазне и завршне одредбе

 

Члан 70.

Општи акти Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року предвиђеним Законом о спорту Републике Србије.

 

Члан 71.

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.

 

Члан 72.

Постојећи органи Клуба (УО, НО, председници), радна тела и именована лица настављају са радом до истека мандата на која су бирана, односно именована.

 

Члан 73.

Ако Агенција за привредне регистре као надлежни државни орган за регистрацију захтева измену одређених одредби Статута из формалних разлога, Управни одбор се овлашћује да томе захтеву удовољи без сазивања Скупштине Клуба.

Управни одбор Клуба се овлашћује да Статут очисти од стилских грешака и несагласности.

 

Члан 74.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба који је усвојила Скупштина Клуба на седници одржаној 13.03.2012. године.

 

Члан  75.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које врши истицањем Статута на огласној табли Клуба у седишту Клуба или на сајту Клуба.

 

 

 

 

                                                                                                           Рукометни  клуб  „Обилић“

                                                                                                           Председник Скупштине

                                                                                                             Стојанчев Богомир